انیمیشن و محتوای دیجیتال
انیمیشن کوتاه - گرافیک متحرک وب - مصورسازی داده

 


آشنایی


نهال آلوبالو کاشته شد و مراقبش هستیم تا هرسال میوه های خوشمزه ای بدهد

خدمات آلوبالو:

* انیمیشن کوتاه

* گرافیک متحرک وب

* افزار چندرسانه ای آموزشی

* مصورسازی متحرک داده

- ملکی (کارشناس ارشد کارگردانی انیمیشن و کارشناس مهندسی نرم افزار)

تماسامور مالی


برای انجام پرداخت به آلوبالو می توانید از درگاه پرداخت آلوبالو که توسط پردانو فراهم شده است استفاده نمایید.