سی وشش وضعیت نمایشی

سی وشش وضعیت نمایشی گوته : گوتزی معتقد است که فقط سی وشش وضعیت نمایشی وجود دارد.شیلر سعی کرد تا وضعیت های  بیشتری  پیدا کند اما حتی  نتوانست به همان تعدادی که گوتزی گفته Read More …